ΕΣΥΠ

Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας

Τρίτη, 13 Σεπτέμβριος 2011 20:04

Το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ) εδρεύει στην Αθήνα και συγκροτείται από την Ολομέλεια και τα τρία επιμέρους Συμβούλιά του. Στην Ολομέλεια προεδρεύει ο Πρόεδρος του ΕΣΥΠ. Στο Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ), το Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης (ΣΑΤΕ) και το Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΠΔΕ), προεδρεύουν οι αντίστοιχοι  Πρόεδροι. Περισσότερες πληροφορίες  για τη σύνθεση των οργάνων μπορείτε να  αποκτήσετε στο σύνδεσμο "Δομή" της ιστοσελίδας.  Το ΕΣΥΠ με την παρούσα δομή άρχισε να  λειτουργεί από το 2003, οπότε διορίσθηκε και το πρώτο προεδρείο του. Το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ) αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο προς τον Υπουργό  Παιδείας  Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων για ζητήματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού και για μείζονος σημασίας ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής.

Περισσότερες πληροφορίες για τις έως  σήμερα διοικήσεις του ΕΣΥΠ μπορείτε να  δείτε στο σύνδεσμο "Διοίκηση". Από το 2004 έως σήμερα η Ολομέλεια και τα  επιμέρους Συμβούλια του ΕΣΥΠ έχουν συνεδριάσει πολλές φορές για να  συζητήσουν θέματα που σχετίζονται με τις διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Τα  πρακτικά στέλνονται διαχρονικά στην ηγεσία του υπουργείου παιδείας δια βίου  μάθησης και θρησκευμάτων στο πλαίσιο της συμβουλευτικής λειτουργίας του  ΕΣΥΠ. Τις ημερομηνίες και τα θέματα των συνεδριάσεων αυτών,  καθώς και τα  πρακτικά των συνεδριάσεων μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο "Συνεδριάσεις".

Κατά τη διάρκεια της πορείας του  ΕΣΥΠ συντάχθηκαν διάφορα κείμενα (γραπτές  εισηγήσεις προς τα Συμβούλια, συμπεράσματα, κείμενα επιτροπών που είχε στο  παρελθόν συγκροτήσει το ΕΣΥΠ κ.α. ) τα κείμενα αυτά μπορείτε να δείτε στο  σύνδεσμο   "Κείμενα". Μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΕΣΥΠ χρησιμοποιώντας  το σύνδεσμο "Επικοινωνία".

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 16 Φεβρουάριος 2012 10:09