ΕΣΥΠ

Δομή
  • PDF

Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Υ.Π. λειτουργούν τα εξής επί μέρους Συμβούλια:

Η συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας καθορίζονται από το Π.Δ. 127 (ΦΕΚ Α'114/12.05.03)